केवलप्रयोगी अव्यय

केवलप्रयोगी अव्यय

मनातील उत्कट भावना व्यक्त करणाऱ्या अविकारी शब्दाला केवलप्रयोगी अव्यय असे म्हणतात.

केवलप्रयोगी अव्यय भावना प्रधान असतात.

१) हर्षदर्शक : अहाहा, आ-हा, अहा, वा, वा-वा, ओ-हो

२) शोकदर्शक : शिव-शीव, हरहर, देवा रे, रामा रे, अंगाई, आई गं, हाय, हायहाय, ऊ, अं, अरेरे

३) आश्चर्यदर्शक : ऑ, ओहो, अबब, अहाहा, बाप रे, ओ, अरेच्चा

४) प्रशंसादर्शक : छान, वाहवा, भले, शाब्बास, यव, चॅन, ठीक, फक्कड, खाशी

५) संमतीदर्शक : ठीक, जिहा, जी, हां, बराय, अच्छा

६) विरोधदर्शक : छे छे, अहं, उहू, ऊ, हॅट, छट, छे, च

७) तिरस्कारदर्शक : धिक, थू, शी, इश्श, हुडत, हूड, फूस, हात, छत, छी

८) संबोधनदर्शक : अगं, अरे, अहो, ए, अगा, अगो, बा, रे

९) मौनदर्शक : चूप, चुपचाप, गप, गुपचूप

Leave a Reply