General knowledge

महाराष्ट्राची राजभाषा कोणती ? उत्तर — मराठी —————————— महाराष्ट्रातील पहिले मातीचे धरण कोणते ? उत्तर…